Kuva: Muut organisaation kehittämispalvelut

Autamme asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi.

Muutostukivalmennukset

Muutostukivalmennukset auttavat selviytymään erilaisissa muutostilanteissa. Muutos voi olla esimerkiksi organisaatiorakenteen muutos, ostetun yrityksen integrointi, uuden yksikön perustaminen, uuden toimintamallin ja tietojärjestelmän käyttöönottaminen tai johtamiskulttuurin muutos. Muutoksissa on tärkeä huomioida, että ihminen on osa muutosta. Paras tulos saavutetaan, kun työyhteisöt ovat itse toteuttamassa muutosta.

Johtoryhmävalmennukset

Johtoryhmävalmennuksissa tavoitteena on parantaa asiakkaan johtoryhmän valmiuksia tuottaa arvoa asiakkaille, omistajille ja henkilöstölle liiketoimintaa ja organisaatiota johtamalla. Johtoryhmän toiminnan tehokkuus on yhteydessä organisaation menestymiseen. Aluksi autamme johtoryhmää kartoittamaan nykytilanteen suhteessa liiketoimintatilanteen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kartoituksessa hyödynnämme tarpeen mukaan sekä haastatteluita ja analyysejä että sähköisiä apuvälineitä kuten kehittämäämme SWOT-kartoitusta.  Tulosten ja asiakkaan asettamien prioriteettien perusteella autamme käynnistämään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • organisaatiosi päämäärän, tavoitteiden ja mittareiden kirkastaminen
  • organisaatiosi toimintatapojen, perustehtävien, roolien ja vastuiden sopiminen
  • johtoryhmän toimintatapojen, päätöksenteon ja päätösten toimeenpanon jämäköittäminen
  • osastojen/yksiköiden ja yksilöiden kehittymisen ja uudistumisen tukeminen
  • henkilöstöjohtamisen käytäntöjen muuttaminen.

Esimiespajat

Esimiespajoissa autamme esimiehiä puhaltamaan yhteen hiileen. Pajoissa esimiehet jakavat keskenään hyviä käytänteitä ja antavat vertaistukea toisilleen. Niiden avulla varmistamme esimiestoiminnan tasalaatuisuuden organisaatiossa.

Tiimivalmennukset

Tiimivalmennukset auttavat työyhteisötiimejä vahvistamaan yhdessä tekemisen toimintakulttuuria mm. sopimalla pelisääntöjä yhdessä.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, sen tavoitteisiin ja toimintastrategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjauksessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä työhön liittyviä asioita, joita ohjattava tai ohjattavat tuovat esille ja haluavat käsitellä. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Se on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Sen teho perustuu työskentelyn tapahtumiseen ohjattavan ehdoilla. Työskentelyn lähtökohtana on ohjattavan oma motivaatio kehittymiseen.

Mentorointi ja coaching

Mentorointi ja coaching on suunnattu johdon ja avainhenkilöiden tukemiseen sekä haastavissa esimies- ja johtamistilanteissa että henkilökohtaisen kehittymisen apuvälineenä.

Mcompetencen muut palvelut