Hiljaiset signaalit esimiestyössä - Avain työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen

Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstön hiljaisen tiedon avulla parannetaan merkittävästi organisaation tuottavuutta. Tuottavuuden nousu kulkee käsi kädessä paremman työelämän laadun kanssa. Kilpailukyvyn parantuminen koskee sekä yrityksiä että kuntaorganisaatiota ja se havainnollistetaan euromääräisillä esimerkkilaskelmilla. Tuottavuuden nousu syntyy tekemisen kautta, pitää parantaa perustyön tekemisen sujuvuutta toteuttamalla työelämäinnovaatioita hierarkian kaikilla tasoilla. Työyhteisöryhmistä kumpuava hiljainen tieto mitataan hiljaiset signaalit -kehittämismittauksella, jolloin saadaan ryhmäkohtaiset optimaaliset parannukset käyntiin nopeasti. Hiljaiset signaalit menetelmän tehokkuus on osoitettu väitöstutkimuksella ja se on palkittu kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan. Näitä ovat esimerkiksi sitoutuminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, työosaaminen, prosessit ja sisäinen viestintä. Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi keskeiset kompetenssit, joista muotoutuu työyhteisöryhmän kokema työelämän laatu. Oleellista on löytää ne pullonkaulat, jotka kuristavat henkilöstövoimavarojen hyödyntämistä. Kun toimenpiteet kohdennetaan oikein, voidaan vapauttaa henkilöstössä piilevät voimavarat. Kirja esittelee ainutlaatuisen virtausmallin, joka havainnollistaa tuottavuuden ja työelämän laadun välisen yhteyden.

Organisaation kehittämisen avaintekijöitä ovat nopeus, ratkaisukeskeisyys, osallistaminen ja konkreettiset toimenpiteet sekä vaikuttavuuden seuranta. Kirja kertoo, miten tuottavuuteen vaikuttavaa aineetonta pääomaa kehitetään henkilöstöä kuunnellen optimaalisesti, nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Organisaation kehittämisen prosessi on selkeä ja kytkeytyy laatujärjestelmiin ja johtamisjärjestelmiin. Useat esimerkit valaisevat käytännön toteuttamista. Kirjaa voidaankin käyttää organisaation kehittämisen käsikirjana.

 • Tekijä: Marko Kesti
 • Julkaisija: FINVA
 • Sivujen lkm: 156
 • Julkaisuvuosi: 2013
 • ISBN: 978-952-5684-53-7
 • Koko: A5
Hiljaiset signaalit esimiestyössä -julkaisu, teksti
 • Tekijä: Marko Kesti
 • Julkaisija: FINVA
 • Sivujen lkm: 156
 • Julkaisuvuosi: 2013
 • ISBN: 978-952-5684-53-7
 • Koko: A5
Tilaa kirjat
Hiljaiset signaalit esimiestyössä -julkaisu, teksti

Marko Kesti

Kehitysjohtaja
Dosentti

Marko on analyyttinen tutkija ja tietokirjailija, mutta myös käytännönläheinen kouluttaja ja luennoitsija, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään henkilöstön ja johtamisen merkitystä. Hän on Hiljaiset Signaalit -menetelmän kehittäjä ja toimii myös Lapin yliopistossa henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtajana.
040 717 8006
marko.kesti(at)mcompetence.com

Mcompetencen muut tuotteet